• DSC 00141
  • slider 31
  • 5
  • 21
  • 41
  • 43

Policy

Alkohol- och drogpolicy


För Christer Steingruber Truckservice AB inklusive dotterbolaget Ståltransporter i Avesta AB

Företagen ska verka för att förebygga sjukdom och olycksfall i arbetet, skapa en god arbetsmiljö och därmed även medverka till att öka trafiksäkerheten. Det är absolut förbjudet att vara påverkad av alkohol och andra droger i arbetet. Samtliga anställda har ett ansvar att omedelbart reagera och agera vid misstanke att medarbetare är påverkad i arbetet. Anställd som är påverkad av alkohol eller andra droger under arbetstid stängs omedelbart av från arbetsplatsen.
​Arbetsledning ska vid misstanke eller bekräftat alkohol-/drogmissbruk agera för att anställd erbjuds vård och rehabilitering. Policyn omfattar alla medarbetare samt alla entreprenörer koncernens företag anlitar. Handlingsplan för missbruk av alkohol och droger Vid misstanke om att anställd är alkohol- eller drogpåverkad under arbetstid, ska arbetsledningen omedelbart underrättas. Anställd som misstänks vara alkohol- eller drogpåverkad ska genomgå alkohol- eller drogtest. Vid misstänkt onykterhet utför arbetsledningen i första hand provtagningen, med företagets egen alkoholmätare, alternativt kontaktas Outokumpus säkerhetstjänst för att utföra provtagningen. Vid misstänkt drogpåverkan kontaktas alltid Outokumpus företagshälsovård för provtagning. 
Anställd som är påverkad stängs av från arbetsplatsen och skickas hem under betryggande former. Någon från företaget skall alltid följa den anställde hem. Den anställde uppmanas att komma tillbaka opåverkad påföljande dag. Om den anställde uteblir och inte hör av sig är närmaste chef ansvarig för att den anställde kontaktas. Arbetsledningen skall så snart som möjligt ha ett samtal med den anställde i syfte att ta reda på om det var en engångsföreteelse eller tecken på missbruksproblem. Den anställde skall få en skriftlig varning. Krav på förändring skall ställas och vid behov ska en rehabiliterings- eller behandlingsplan upprättas. Ett behandlingskontrakt bör skrivas mellan företaget och den anställde. Fortsatt missbruk, vägran till rehabiliteringsåtgärder eller avbruten behandling innebär att företaget begär förhandling om uppsägning. 

Arbetsmiljöpolicy


För Christer Steingruber Truckservice AB inklusive dotterbolaget Ståltransporter i Avesta AB

Företagen ska verka för en bra arbetsmiljö och vara en säker samt attraktiv arbetsplats.
För att uppnå detta ska företagen:

Förvissa sig om att all personal är väl förtrogen med denna policy och har insikt i att man själv är delaktig i och har ett ansvar för att skapa en bra och trivsam arbetsmiljö.

Hålla sig ajour med gällande lagar och förordningar som rör arbetsmiljöområdet och se till att dessa efterlevs. 

Sträva efter att förebygga olyckor, arbetsskador samt sjukdomar och därigenom uppnå en låg sjukfrånvaro. 

Ta tillvara personalens kompetens och möjligheter att utvecklas och ta ansvar för sitt eget arbete. 

Vara en alkohol- och drogfri arbetsplats. 

Ständigt sträva efter förbättringar av arbetsmiljön. 


Jämställdhetspolicy


Christer Steingruber Truckservice AB inklusive dotterbolaget Ståltransporter i Avesta AB utgår i sitt jämställdhetsarbete från att kvinnor och män oavsett etnisk och kulturell bakgrund erbjuds samma möjligheter att utvecklas så att deras personliga resurser kommer till sin rätt.

Vi ska:

-  Arbeta för att samtliga anställda tar aktiv del i jämställdhetsarbetet.
-  Eftersträva lika lön för lika arbete.
-  Ge kvinnor och män samma villkor att utvecklas inom arbetet.
-  VD har det övergripande ansvaret för jämställdhetsarbetet. 

Miljöpolicy


För Christer Steingruber Truckservice AB inklusive dotterbolaget Ståltransporter i Avesta AB
Företagen ska vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav, företagets tillgängliga resurser och förutsättningar, arbeta för att erbjuda kvalitativa och miljöeffektiva tjänster. Vi ska arbeta för att ständigt förbättra verksamheten ur kvalitets och miljösynpunkt, förebygga föroreningar, följa tillämpbar lagstiftning och följa andra samhälls och kundkrav. Vårt arbete är inriktat på ständig förbättring och att uppnå ställda kvalitets- och miljömål.