Om företaget

Historia

Den 1 oktober 1994 startades Christer Steingruber Trucksevice AB. Anledningen till etableringen av det nya företaget var att dåvarande Avesta Sheffield AB stod inför ett stort investeringsprogram, där även många nya fordon ingick. Den befintliga fordonsparken var också gammal och i många fall sliten. Då alla dessa investeringsbehov av nya fordon sammanföll med stora investeringar i produktionen, beslöt företaget att lägga ut sina interna transporter på entreprenad. Christer Steingruber Truckservice AB fick i konkurrens med två andra företag förtroendet att skriva ett långsiktigt avtal med dåvarande Avesta Sheffield AB. Vid etableringen 1994 anställdes 34 personer varav merparten gick över från Avesta Sheffield AB. Antalet maskiner uppgick till ca 35 st inklusive Avesta Sheffields gamla maskinpark.

Företaget har sedan etableringen fått förtroendet att fortsätta verksamheten under flera avtalsperioder och under andra ägarförhållanden hos motparten, som numera heter Outokumpu Stainless AB.

Utvecklingen sedan etableringen har varit positiv både vad det gäller antalet anställda och antalet maskiner. Idag  uppgår antalet anställda till ca 130 och antalet fordon till ca 110 st.

Anledningen till den positiva utvecklingen har i huvudsak berott på att företaget fått förtroende att ta över verksamhet som inte var avtalad från början. Produktionen på Jernverket har också mer än fyrdubblats sedan 1994, vilket har medfört skiftuppgångar och fordonsförstärkningar i samtliga verk. Christer Steingruber Truckservice AB har också tagit över verksamhet som bara är indirekt kopplad till interntransporterna t.ex. containerlastning, administration i samband med råvarulastning, administration i samband med slagghantering samt snöröjning och renhållning av vägar, nu senast 2022 ingår även utlastningen på Terminalen, även en mekanisk verkstad värvades 2022, Koppardelens mekaniska som slipar och bearbetar stål bland annat till Outokumpu.

Christer Steingruber Truckservice AB har hittills bara i mindre omfattning arbetat för kunder utanför Jernverket. Det har mest rört sig om arbeten för entreprenörer som haft verksamhet inom Jernverket och enstaka uppdrag utanför Jernverksområdet.

På senare tid har det visats ett stort intresse från andra företag att anlita Christer Steingruber Truckservice AB i sin verksamhet. Flera konkreta förfrågningar från företag inom tillverkningsindustrin har inkommit, och en av dessa har resulterat till att Christer Steingruber Truckservice AB fått förtroendet att sköta truckhanteringen vid Stora Enso Fors AB nya lageretablering i Nordanö.

Verksamheten i Nordanö är bemannad med 8 st förare och 6 st truckar. Dessa sköter lossning och lastning av ca 90 000 ton kartong. ​

​​​​​​​Christer Steingruber Truckservice AB har under sin nu 25-åriga historia, fått en stor kunskap och erfarenhet av interntransporter och hantering inom tung tillverkningsindustri och ser positivt på framtiden vad det gäller utvecklingen i det egna företaget.

Kontaktuppgifter

Christer Steingruber 
VD

Tele: 0226-81349
Mobil: 070-6996543

christer@truckserviceab.se